अमरकोषसम्पद्

         

मयूरक (नपुं) == तुत्थाञ्जनम्

तुत्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके 
वैश्यवर्गः 2.9.101.1.4

पर्यायपदानि
 तुत्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके।

 तुत्थाञ्जन (नपुं)
 शिखिग्रीव (नपुं)
 वितुन्नक (नपुं)
 मयूरक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अपामार्गः शैखरिको धामार्गवमयूरकौ॥

 मयूरक (पुं) - अपामार्गः 2.4.88.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue