अमरकोषसम्पद्

         

पिण्ड (पुं) == गन्धरसः

वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः 
वैश्यवर्गः 2.9.104.2.4

पर्यायपदानि
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥

 बोल (पुं)
 गन्धरस (पुं)
 प्राण (पुं)
 पिण्ड (पुं)
 गोप (पुं)
 रस (पुं)
अर्थान्तरम्
 कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्॥
 लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी।

 पिण्ड (पुं) - गजमस्तकौ 2.8.37.2
 पिण्ड (नपुं) - लोहः 2.9.98.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue