अमरकोषसम्पद्

         

तूल (पुं) == कार्पासः

रङ्गवङ्गे अथ पिचुस्तूलोऽथ कमलोत्तरम् 
वैश्यवर्गः 2.9.106.1.4

पर्यायपदानि
 रङ्गवङ्गे अथ पिचुस्तूलोऽथ कमलोत्तरम्।

 पिचु (पुं)
 तूल (पुं)
अर्थान्तरम्
 तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः।

 तूल (नपुं) - पार्श्वपिप्पलः 2.4.42.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue