अमरकोषसम्पद्

         

मेषकम्बल (पुं) == कम्बलः

मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोर्णं शशलोमनि 
वैश्यवर्गः 2.9.107.1.1

पर्यायपदानि
 मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोर्णं शशलोमनि।

 मेषकम्बल (पुं)
 ऊर्णायु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue