अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.107

मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोर्णं शशलोमनि
मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्

मेषकम्बल (पुं) = कम्बलः. 2.9.107.1.1

ऊर्णायु (पुं) = कम्बलः. 2.9.107.1.2

शशोर्ण (नपुं) = शशलोमः. 2.9.107.1.3

शशलोमन् (नपुं) = शशलोमः. 2.9.107.1.4

मधु (पुं) = पुष्पमधुः. 2.9.107.2.1

क्षौद्र (नपुं) = पुष्पमधुः. 2.9.107.2.2

माक्षिक (नपुं) = पुष्पमधुः. 2.9.107.2.3

मधूच्छिष्ट (नपुं) = मधूच्छिष्टम्. 2.9.107.2.4

सिक्थक (नपुं) = मधूच्छिष्टम्. 2.9.107.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue