अमरकोषसम्पद्

         

मधूच्छिष्ट (नपुं) == मधूच्छिष्टम्

मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम् 
वैश्यवर्गः 2.9.107.2.4

पर्यायपदानि
 मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्॥

 मधूच्छिष्ट (नपुं)
 सिक्थक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue