अमरकोषसम्पद्

         

पत्राङ्ग (नपुं) == रक्तचन्दनः

गोलोमी भूतकेशो ना पत्राङ्गं रक्तचन्दनम् 
वैश्यवर्गः 2.9.111.1.3

पर्यायपदानि
 गोलोमी भूतकेशो ना पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्।

 पत्राङ्ग (नपुं)
 रक्तचन्दन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue