अमरकोषसम्पद्

         

मेधि (पुं) == पशुबन्धनस्तम्भः

पुंसि मेधिः खले दारु न्यस्तं यत्पशुबन्धने 
वैश्यवर्गः 2.9.15.1.1

पर्यायपदानि
 पुंसि मेधिः खले दारु न्यस्तं यत्पशुबन्धने।

 मेधि (पुं)
 खलेदारु (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue