अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.15

पुंसि मेधिः खले दारु न्यस्तं यत्पशुबन्धने
आशुर्व्रीहिः पाटलः स्याच्छितशूकयवौ समौ

मेधि (पुं) = पशुबन्धनस्तम्भः. 2.9.15.1.1

खलेदारु (नपुं) = पशुबन्धनस्तम्भः. 2.9.15.1.2

आशु (वि) = व्रीहिः. 2.9.15.2.1

व्रीहि (पुं) = व्रीहिः. 2.9.15.2.2

पाटल (पुं) = व्रीहिः. 2.9.15.2.3

शितशूक (पुं) = यवः. 2.9.15.2.4

यव (पुं) = यवः. 2.9.15.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue