अमरकोषसम्पद्

         

मसूर (पुं) == मसूरः

मङ्गल्यको मसूरोऽथ मकुष्टक मयुष्टकौ 
वैश्यवर्गः 2.9.17.1.2

पर्यायपदानि
 मङ्गल्यको मसूरोऽथ मकुष्टक मयुष्टकौ।

 मङ्गल्यक (पुं)
 मसूर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue