अमरकोषसम्पद्

         

मकुष्ठक (पुं) == वनमुद्गः

मङ्गल्यको मसूरोऽथ मकुष्टक मयुष्टकौ 
वैश्यवर्गः 2.9.17.1.3

पर्यायपदानि
 मङ्गल्यको मसूरोऽथ मकुष्टक मयुष्टकौ।
 वनमुद्गे सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ॥

 मकुष्ठक (पुं)
 मयुष्ठक (पुं)
 वनमुद्ग (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue