अमरकोषसम्पद्

         

कङ्गु (स्त्री) == कङ्गुः

स्त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे अतसी स्यादुमा क्षुमा 
वैश्यवर्गः 2.9.20.1.1

पर्यायपदानि
 स्त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे अतसी स्यादुमा क्षुमा।

 कङ्गु (स्त्री)
 प्रियङ्गु (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue