अमरकोषसम्पद्

         

अणु (पुं) == व्रीहिभेदः

मातुलानी तु भङ्गायां व्रीहि भेदस्त्वणुः पुमान् 
वैश्यवर्गः 2.9.20.2.3

पर्यायपदानि
 मातुलानी तु भङ्गायां व्रीहि भेदस्त्वणुः पुमान्॥

 अणु (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः।

 अणु (पुं) - सूक्ष्मम् 3.1.62.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue