अमरकोषसम्पद्

         

सस्यशूक (नपुं) == सस्यशूकम्

किंशारुः सस्यशूकं स्यात्कणिशं सस्यमञ्जरी 
वैश्यवर्गः 2.9.21.1.2

पर्यायपदानि
 किंशारुः सस्यशूकं स्यात्कणिशं सस्यमञ्जरी।

 किंशारु (पुं)
 सस्यशूक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue