अमरकोषसम्पद्

         

आपूपिक (वि) == भक्ष्यकारः

आपूपिकः कान्दविको भक्ष्यकार इमे त्रिषु 
वैश्यवर्गः 2.9.28.2.1

पर्यायपदानि
 आपूपिकः कान्दविको भक्ष्यकार इमे त्रिषु॥

 आपूपिक (वि)
 कान्दविक (वि)
 भक्ष्यकार (वि)
अर्थान्तरम्
 आपूपिकं शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम्।

 आपूपिक (नपुं) - अपूपानां समूहः 3.2.40.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue