अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.28

आरालिका आन्धसिकाः सूदा औदनिका गुणाः
आपूपिकः कान्दविको भक्ष्यकार इमे त्रिषु

आरालिक (वि) = पाककर्ता. 2.9.28.1.1

आन्धसिक (वि) = पाककर्ता. 2.9.28.1.2

सूदा (वि) = पाककर्ता. 2.9.28.1.3

औदनिक (वि) = पाककर्ता. 2.9.28.1.4

गुण (वि) = पाककर्ता. 2.9.28.1.5

आपूपिक (वि) = भक्ष्यकारः. 2.9.28.2.1

कान्दविक (वि) = भक्ष्यकारः. 2.9.28.2.2

भक्ष्यकार (वि) = भक्ष्यकारः. 2.9.28.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue