अमरकोषसम्पद्

         

मणिक (पुं) == महाकुम्भः

अलिञ्जरः स्यान्मणिकः कर्कर्यालुर्गलन्तिका 
वैश्यवर्गः 2.9.31.1.2

पर्यायपदानि
 अलिञ्जरः स्यान्मणिकः कर्कर्यालुर्गलन्तिका।

 अलिञ्जर (पुं)
 मणिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue