अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.31

अलिञ्जरः स्यान्मणिकः कर्कर्यालुर्गलन्तिका
पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं कलशस्तु त्रिषु द्वयोः

अलिञ्जर (पुं) = महाकुम्भः. 2.9.31.1.1

मणिक (पुं) = महाकुम्भः. 2.9.31.1.2

कर्करी (स्त्री) = गलन्तिका. 2.9.31.1.3

आलु (स्त्री) = गलन्तिका. 2.9.31.1.4

गलन्तिका (स्त्री) = गलन्तिका. 2.9.31.1.5

पिठर (पुं) = स्थाली. 2.9.31.2.1

स्थाली (स्त्री) = स्थाली. 2.9.31.2.2

उखा (स्त्री) = स्थाली. 2.9.31.2.3

कुण्ड (नपुं) = स्थाली. 2.9.31.2.4

कलश (वि) = घटः. 2.9.31.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue