अमरकोषसम्पद्

         

कलम्ब (पुं) == शाकनालः

कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः 
वैश्यवर्गः 2.9.35.1.1

पर्यायपदानि
 कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः।

 कलम्ब (पुं)
 कडम्ब (पुं)
अर्थान्तरम्
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 कलम्ब (पुं) - बाणः 2.8.87.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue