अमरकोषसम्पद्

         

कडम्ब (पुं) == शाकनालः

कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः 
वैश्यवर्गः 2.9.35.1.2

पर्यायपदानि
 कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः।

 कलम्ब (पुं)
 कडम्ब (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue