अमरकोषसम्पद्

         

अजाजी (स्त्री) == जीरकः

जीरको जरणोऽजाजि कणा कृष्णे तु जीरके 
वैश्यवर्गः 2.9.36.2.3

पर्यायपदानि
 जीरको जरणोऽजाजि कणा कृष्णे तु जीरके॥

 जीरक (पुं)
 जरण (पुं)
 अजाजी (स्त्री)
 कणा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue