अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.36

मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्
जीरको जरणोऽजाजि कणा कृष्णे तु जीरके

मरीच (नपुं) = मरीचम्. 2.9.36.1.1

कोलक (नपुं) = मरीचम्. 2.9.36.1.2

कृष्ण (नपुं) = मरीचम्. 2.9.36.1.3

औषण (नपुं) = मरीचम्. 2.9.36.1.4

धर्मपत्तन (नपुं) = मरीचम्. 2.9.36.1.5

जीरक (पुं) = जीरकः. 2.9.36.2.1

जरण (पुं) = जीरकः. 2.9.36.2.2

अजाजी (स्त्री) = जीरकः. 2.9.36.2.3

कणा (स्त्री) = जीरकः. 2.9.36.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue