अमरकोषसम्पद्

         

कुञ्जल (नपुं) == काञ्जिकम्

अवन्तिसोमधान्याम्लकुञ्जलानि च काञ्जिके 
वैश्यवर्गः 2.9.39.2.3

पर्यायपदानि
 आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च।
 अवन्तिसोमधान्याम्लकुञ्जलानि च काञ्जिके॥

 आरनालक (नपुं)
 सौवीर (नपुं)
 कुल्माष (नपुं)
 अभिषुत (नपुं)
 अवन्तिसोम (नपुं)
 धान्याम्ल (नपुं)
 कुञ्जल (नपुं)
 काञ्जिक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue