अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.39

आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च
अवन्तिसोमधान्याम्लकुञ्जलानि च काञ्जिके

आरनालक (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.1.1

सौवीर (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.1.2

कुल्माष (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.1.3

अभिषुत (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.1.4

अवन्तिसोम (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.2.1

धान्याम्ल (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.2.2

कुञ्जल (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.2.3

काञ्जिक (नपुं) = काञ्जिकम्. 2.9.39.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue