अमरकोषसम्पद्

         

मार्जिता (स्त्री) == दधिमधुशर्करामरिचार्द्रादिभिः कृतलेह्यः

कूर्चिका क्षीरविकृतिः स्याद्रसाला तु मार्जिता 
वैश्यवर्गः 2.9.44.1.3

पर्यायपदानि
 कूर्चिका क्षीरविकृतिः स्याद्रसाला तु मार्जिता।

 रसाला (स्त्री)
 मार्जिता (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue