अमरकोषसम्पद्

         

मण्ड (पुं-नपुं) == सर्वेषाम् रसानामग्रम्

भिस्सटा दग्धिका सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम् 
वैश्यवर्गः 2.9.49.1.3

पर्यायपदानि
 भिस्सटा दग्धिका सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम्।

 मण्ड (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः॥

 मण्ड (पुं) - एरण्डः 2.4.51.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue