अमरकोषसम्पद्

         

निस्राव (पुं) == भक्तोद्भवमण्डः

मासराचामनिस्रावा मण्डे भक्तसमुद्भवे 
वैश्यवर्गः 2.9.49.2.3

पर्यायपदानि
 मासराचामनिस्रावा मण्डे भक्तसमुद्भवे॥

 मासर (पुं)
 आचाम (पुं)
 निस्राव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue