अमरकोषसम्पद्

         

मस्तु (नपुं) == वस्त्रनिःसृतदधिजलम्

मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः 
वैश्यवर्गः 2.9.54.1.1

पर्यायपदानि
 मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः।

 मस्तु (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue