अमरकोषसम्पद्

         

पीयूष (नपुं) == नवप्रसूतगोः क्षीरम्

मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः 
वैश्यवर्गः 2.9.54.1.2

पर्यायपदानि
 मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः।

 पीयूष (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा॥

 पीयूष (नपुं) - अमृतम् 1.1.48.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue