अमरकोषसम्पद्

         

अनडुह् (पुं) == वृषभः

अनड्वान्सौरभेयो गौरुक्ष्णां संहतिरौक्षकम् 
वैश्यवर्गः 2.9.60.1.1

पर्यायपदानि
 उक्षा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः॥
 अनड्वान्सौरभेयो गौरुक्ष्णां संहतिरौक्षकम्।

 उक्षन् (पुं)
 भद्र (पुं)
 बलीवर्द (पुं)
 ऋषभ (पुं)
 वृषभ (पुं)
 वृष (पुं)
 अनडुह् (पुं)
 सौरभेय (पुं)
 गो (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue