अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.59

त्रिष्वाशितङ्गवीनं तद्गावो यत्राशिताः पुरा
उक्षा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः

आशितङ्गवीन (वि) = पूर्वं गवां चरणस्थानम्. 2.9.59.1.1

उक्षन् (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.1

भद्र (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.2

बलीवर्द (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.3

ऋषभ (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.4

वृषभ (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.5

वृष (पुं) = वृषभः. 2.9.59.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue