अमरकोषसम्पद्

         

माहेयी (स्त्री) == गौः

माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी 
वैश्यवर्गः 2.9.66.2.1

पर्यायपदानि
 माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी॥
 अर्जुन्यघ्न्या रोहिणी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकी।

 माहेयी (स्त्री)
 सौरभेयी (स्त्री)
 गो (पुं)
 उस्रा (स्त्री)
 मातृ (स्त्री)
 शृङ्गिणी (स्त्री)
 अर्जुनी (स्त्री)
 अघ्न्या (स्त्री)
 रोहिणी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue