अमरकोषसम्पद्

         

माष्य (नपुं) == माषक्षेत्रम्

तिल्यं तैलीनवन्माषोमाणुभङ्गा द्विरूपता 
वैश्यवर्गः 2.9.7.2.3

पर्यायपदानि
 तिल्यं तैलीनवन्माषोमाणुभङ्गा द्विरूपता॥

 माष्य (नपुं)
 माषीण (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue