अमरकोषसम्पद्

         

मन्थनी (स्त्री) == मन्थनपात्रम्

कुठरो दण्डविष्कम्भो मन्थनी गर्गरी समे 
वैश्यवर्गः 2.9.74.2.3

पर्यायपदानि
 कुठरो दण्डविष्कम्भो मन्थनी गर्गरी समे॥

 मन्थनी (स्त्री)
 गर्गरी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue