अमरकोषसम्पद्

         

छागी (स्त्री) == अजा

अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे 
वैश्यवर्गः 2.9.76.1.2

पर्यायपदानि
 अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे।

 अजा (स्त्री)
 छागी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue