अमरकोषसम्पद्

         

वस्त (पुं) == अजः

अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे 
वैश्यवर्गः 2.9.76.1.5

पर्यायपदानि
 अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे।

 स्तभ (पुं)
 छाग (पुं)
 वस्त (पुं)
 छगलक (पुं)
 अज (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue