अमरकोषसम्पद्

         

गर्दभ (पुं) == गर्दभः

चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा गर्दभाः खराः 
वैश्यवर्गः 2.9.77.2.4

पर्यायपदानि
 चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा गर्दभाः खराः॥

 चक्रीवत् (पुं)
 वालेय (पुं)
 रासभ (पुं)
 गर्दभ (पुं)
 खर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue