अमरकोषसम्पद्

         

मौद्गीन (वि) == मुद्गाधान्योद्भवक्षेत्रम्

मौद्गीनकौद्रवीणादि शेषधान्योद्भवक्षमम् 
वैश्यवर्गः 2.9.8.1.1

पर्यायपदानि
 मौद्गीनकौद्रवीणादि शेषधान्योद्भवक्षमम्।

 मौद्गीन (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue