अमरकोषसम्पद्

         

सुवर्ण (पुं-नपुं) == हेम्नो़क्षमानः

सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽक्षे कुरुबिस्तस्तु तत्पले 
वैश्यवर्गः 2.9.86.2.1

पर्यायपदानि
 सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽक्षे कुरुबिस्तस्तु तत्पले॥

 सुवर्ण (पुं-नपुं)
 विस्त (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमकाटकम्।

 सुवर्ण (नपुं) - सुवर्णम् 2.9.94.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue