अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.86

ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्
सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽक्षे कुरुबिस्तस्तु तत्पले

अक्ष (पुं) = षोडशमाषः. 2.9.86.1.1

कर्ष (पुं-नपुं) = षोडशमाषः. 2.9.86.1.2

पल (नपुं) = कर्षचतुष्टयम्. 2.9.86.1.3

सुवर्ण (पुं-नपुं) = हेम्नो़क्षमानः. 2.9.86.2.1

विस्त (पुं-नपुं) = हेम्नो़क्षमानः. 2.9.86.2.2

कुरुविस्त (पुं) = सुवर्णस्याक्षपलः. 2.9.86.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue