अमरकोषसम्पद्

         

मौक्तिक (नपुं) == मौक्तिकम्

शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागोऽथ मौक्तिकम् 
वैश्यवर्गः 2.9.92.2.4

पर्यायपदानि
 शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागोऽथ मौक्तिकम्॥
 मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्।

 मौक्तिक (नपुं)
 मुक्ता (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue