अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.93

मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्
रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च

मुक्ता (स्त्री) = मौक्तिकम्. 2.9.93.1.1

विद्रुम (पुं) = प्रवालमणिः. 2.9.93.1.2

प्रवाल (पुं-नपुं) = प्रवालमणिः. 2.9.93.1.3

रत्न (नपुं) = रत्नम्. 2.9.93.2.1

मणि (स्त्री-पुं) = रत्नम्. 2.9.93.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue