अमरकोषसम्पद्

         

मणि (स्त्री-पुं) == रत्नम्

रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च 
वैश्यवर्गः 2.9.93.2.2

पर्यायपदानि
 रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च॥

 रत्न (नपुं)
 मणि (स्त्री-पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue