अमरकोषसम्पद्

         

पिण्ड (नपुं) == लोहः

लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी 
वैश्यवर्गः 2.9.98.1.4

पर्यायपदानि
 लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी।
 अश्मसारोऽथ मण्डूरं सिंहाणमपि तन्मले॥

 लोह (पुं-नपुं)
 शस्त्रक (नपुं)
 तीक्ष्ण (नपुं)
 पिण्ड (नपुं)
 कालायस (नपुं)
 अयस् (नपुं)
 अश्मसार (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्॥
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥

 पिण्ड (पुं) - गजमस्तकौ 2.8.37.2
 पिण्ड (पुं) - गन्धरसः 2.9.104.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue