अमरकोषसम्पद्

         

भाषित (वि) == उक्तम्

उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमाख्यातमभिहितं लपितम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.107.2.2

पर्यायपदानि
 उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमाख्यातमभिहितं लपितम्॥

 उक्त (वि)
 भाषित (वि)
 उदित (वि)
 जल्पित (वि)
 आख्यात (वि)
 अभिहित (वि)
 लपित (वि)
अर्थान्तरम्
 व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः॥

 भाषित (नपुं) - वचनम् 1.6.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue