अमरकोषसम्पद्

         

मूक (वि) == मूकः

अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.13.2.2

पर्यायपदानि
 अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः॥

 अवाक् (वि)
 मूक (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue