अमरकोषसम्पद्

         

मनोजवस (वि) == पितृतुल्यः

अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.13.2.3

पर्यायपदानि
 अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः॥

 मनोजवस (वि)
 पितृसन्निभ (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue