अमरकोषसम्पद्

         

कर्मकर (वि) == मूल्येन कर्मकरः

भरण्यभुक्कर्मकरः कर्मकारस्तु तत्क्रियः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.19.1.2

पर्यायपदानि
 भरण्यभुक्कर्मकरः कर्मकारस्तु तत्क्रियः।

 भरण्यभुज् (वि)
 कर्मकर (वि)
अर्थान्तरम्
 भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैतनिकोऽपि सः।

 कर्मकर (पुं) - वेतनोपजीविः 2.10.15.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue