अमरकोषसम्पद्

         

आश्रव (वि) == वचनग्राहिः

विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.24.2.4

पर्यायपदानि
 विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः॥

 विधेय (वि)
 विनयग्राहिन् (वि)
 वचनेस्थित (वि)
 आश्रव (वि)
अर्थान्तरम्
 संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः।

 आश्रव (पुं) - अङ्गीकारः 1.5.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue