अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.5

संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः
अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः

संविद् (स्त्री) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.1

आगू (स्त्री) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.2

+आगुर् (स्त्री) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.2.2

प्रतिज्ञान (नपुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.3

नियम (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.4

आश्रव (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.5

संश्रव (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.1.6

अङ्गीकार (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.2.1

+स्वीकर (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.2.1.2

अभ्युपगम (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.2.2

प्रतिश्रव (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.2.3

समाधि (पुं) = अङ्गीकारः. 1.5.5.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue